Passer au contenu principal

Privacybeleid met betrekking tot de persoonsgegevens

Scripto Sensu srl, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de rue Cheny 3A, 7536 Vaulx, in België (‘skriptó srl’, hierna ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd) (optredend als data controller) respecteert uw privacy en hecht belang aan de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. We willen dat u begrijpt hoe en waarom Scripto Sensu srl uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en deelt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

In het kader van onze samenwerking met u verzamelen we volgende persoonsgegevens: uw naam en voornaam; uw gebruikersnaam; uw e-mailadres; uw telefoonnummer; uw bedrijfsnaam; de gegevens over uw gebruik van skripto.plunet.com.

Hoe bekomen we uw persoonsgegevens?

We verwerken enkel persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt:

 • om u toegang tot geven tot skripto.plunet.com;
 • voor commerciële doeleinden, waaronder het versturen van commerciële documenten per mail met betrekking tot skriptó en haar diensten (tenzij u hebt aangegeven dat u dit soort document niet wenst te ontvangen).

Op welke juridische basis beroepen we ons om uw persoonsgegevens te verwerken?

We gebruiken uw persoonsgegevens als volgt:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw en ons gebruik van skripto.plunet.com te vereenvoudigen, opdat we de diensten kunnen leveren die worden vermeld in het akkoord dat met u of uw bedrijf werd afgesloten of bij elke bestelling van u of uw onderneming.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden berust op ons legitiem belang, gezien het ons in staat stelt u onze diensten te leveren en u andere interessante informatie betreffende Scripto Sensu srl te bezorgen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u gebruikmaakt van onze diensten. We zullen uw persoonsgegevens ook bewaren indien de wet het vereist of wanneer we hiertoe genoodzaakt zijn in het kader van een potentiële of reële rechtszaak, of een onderzoek waarbij Scripto Sensu srl betrokken is, en dit gedurende een bewaartermijn waarbinnen we wettelijk gemachtigd/verplicht zijn om documenten zoals offertes, facturen en bestelbonnen te bewaren.

In de andere gevallen:

 • indien u geen enkel project hebt op skripto.plunet.com, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen binnen een termijn van één maand na uw aanvraag.
 • indien u tijdens de bewaartermijn projecten hebt op skripto.plunet.com, zullen enkel gerechtigde gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot uw persoonsgegevens op het systeem. Aan andere gebruikers zal worden meegedeeld dat de contactpersoon inactief is. Er zal geen enkel detail over de contactpersoon zichtbaar zijn in de projecten. Zodra de bewaartermijn is afgelopen, worden de gegevens van de contactpersoon gewist en wordt de naam van de contactpersoon geanonimiseerd.
 • indien u projecten hebt gehad buiten de bewaartermijn, zullen uw persoonsgegevens worden gewist en zal uw naam geanonimiseerd worden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd door de werknemers van Scripto Sensu srl en door de gerechtigde werknemers van bepaalde leveranciers van Plunet Gmbh, Memsource a.s., Pipedrive Inc, Ernst & Young Fiduciaire csc, met inbegrip van bijkomende of vervangende leveranciers op wie we van tijd tot tijd beroep doen en die diverse diensten leveren aan Scripto Sensu srl.

De overdracht van uw persoonsgegevens buiten uw vaderland

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar landen die geen deel uitmaken van de Europese economische ruimte. De landen die de overgedragen gegevens ontvangen, hebben mogelijk geen gegevensbeschermingswetten die voldoende bescherming van uw persoonsgegevens verzekeren.

We nemen dus maatregelen (waaronder eventueel een overeenkomst inzake gegevensdoorgifte volgens het model van de standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie) om te verzekeren dat de individuen aan wie we binnen die landen persoonsgegevens overmaken, zich ertoe verbinden uw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Scripto Sensu srl kan uw persoonsgegevens delen met leveranciers, op grond van een schriftelijke overeenkomst die hen ertoe verplicht de nodige maatregelen te treffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens (met inbegrip van de vrijwaring van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen).

Scripto Sensu srl zal de nodige juridische, organisatorische en technische maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.

Uw rechten

U hebt het recht:

 • informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van een kopie van uw persoonsgegevens;
 • een aanpassing en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen of u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen;
 • de verstrekking of overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere onderneming te vragen, in een machineleesbaar formaat; en
 • klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming of bij de rechtbank indien uw rechten op gegevensbescherming geschonden zijn. U hebt het recht een schadevergoeding te eisen voor immateriële schade die u hebt opgelopen of ondervonden ten gevolge van de illegale verwerking van uw persoonsgegevens.

U bent niet wettelijke verplicht om ons uw persoonsgegevens te verschaffen. In dat geval kunnen we u echter geen toegang geven tot skripto.plunet.com. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij die keuze respecteren volgens onze wettelijke verplichtingen. Dit zou ons kunnen beletten om u toegang te geven tot skripto.plunet.com en om u de diensten te leveren die u of uw bedrijf ons vragen.

Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen.

Neem contact met ons op als u vragen of verzoeken heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u meer informatie wenst.

Inwerkingtreding: 25 mei 2018

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience en ligne. En acceptant, vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité des cookies.